News

#AAPIWOMEN LEADING VAYLA | #ĐÀNBÀAAPI HƯỚNG DẪN VAYLA

March 23, 2021

Community,

As I enter my third year at VAYLA, I am reminded that leading as a first generation Asian American woman and daughter of refugees means that leadership is grief work. Leadership is a deep commitment to unlearning and healing, in community, with courageous vulnerability. The intergenerational leadership I have witnessed in our community during these isolating times is a movement that continues to evolve because of the critical connections and relentless compassion we nourish with ourselves and each other.

In particular, our Ginger Roots Reproductive Justice Storytelling initiative centering Asian American Pacific Islander’s reclamation of their bodies through their stories here in New Orleans reminds us of the urgency and necessity for an intimate space of reflection and practice to deepen critical analysis on the intersections of history, community, and advocacy for our next generation of leaders. 

VAYLA is committed to fortifying pathways of intentional leadership anchored deeply in anti-racism, equity, and radical joy. This requires sacred spaces where we are allowed to cultivate authenticity and intersectionality in community. This requires centering young women as leaders and our community as experts of their own experiences. During the pandemic and waves of complex racial trauma, we have collectively witnessed the need to not just address racism but also the misogyny that is inextricably tied to the femme Asian American experience.

Civic engagement for our communities requires speaking truth to power while cultivating culture bearing advocates in all of our social justice initiatives. This is not fast work and it cannot be done alone. Below are the amazing AAPI women that continue to drive our movement everyday at VAYLA and beyond.

Today and always we honor the diverse strength and tenacity of AAPI women, our Elders, as well as our Queer and too often forgotten Ancestors with our work. We are fueled by their untold stories, empowered by our truth, and now more than ever—we choose to listen and speak up with Love. Love that is consistent. Love that shows up with curiosity and patience. 
We ask our community to tap into our shared humanity with compassionate wisdom.
We will keep each other safe. 
We must keep each other safe. 
This is how we will continue to move forward. 
Join us here.

Thank you for being a part of our journey and VAYLA’s story,

Jacqueline V. Thanh, MSW 
Executive Director


#ĐÀNBÀAAPI Hướng Dẫn VAYLA

Cộng Đồng,

Khi tôi đang bước vào năm thứ ba tại VAYLA, tôi được nhắc nhở rằng hướng dẫn với tư cách là một phụ nữ Mỹ gốc Á thế hệ nhất và con gái của những người tị nạn có nghĩa là sự hướng dẫn là một công việc đau buồn. Sự hướng dẫn là một cam kết sâu sắc để cởi mở và chữa lành, trong cộng đồng, với sự can đảm khi có thể bị tổn thương. Sự hướng dẫn giữa các thế hệ mà tôi đã thấy trong cộng đồng của chúng ta trong những thời gian cách ly này là một phong trào mà tiếp tục phát triển vì các mối liên hệ quan trọng và lòng thương liên tục mà chúng ta nuôi dưỡng bản thân của mình và của nhau. 

Đặc biệt, sáng kiến Ginger Roots “Reproductive Justice Storytelling” của chúng tôi tập trung vào việc người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương lấy lại thể xác của họ thông qua những câu chuyện của họ ở đây trong New Orleans nhắc nhở chúng ta về sự gấp và cần thiết đối với một chỗ suy nghĩ và thực hành thân thiết để phân tích sâu hơn về các sự giao nhau giữa lịch sử, cộng đồng và vận động cho thế hệ hướng dẫn sau này của chúng ta.

VAYLA trung thành với việc bảo vệ các con đường hướng dẫn gắn sâu vào sự chống phân biệt chủng tộc, công bằng và niềm vui triệt để. Điều này cần những không gian thiêng liêng, nơi chúng ta có thể xây dựng tính xác thật và tính tương giao trong cộng đồng. Điều này cần tập trung phụ nữ trẻ vào vai trò hướng dẫn và cộng đồng của chúng ta vào vai trò thành thạo về các kinh nghiệm của chính họ. Trong thời đại dịch và các giai đoạn chấn thương chủng tộc, chúng ta đều nhau thấy sự cần thiết không chỉ giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc mà còn cả vấn đề “misogyny” luôn luôn gắn liền với trải nghiệm của người phụ nữ Mỹ gốc Á.

Sự tham gia của công dân đối với cộng đồng của chúng ta cần lời nói sự thật với quyền lực trong khi nuôi dưỡng những người ủng hộ mang văn hóa trong tất cả sáng kiến ​​công bằng xã hội của chúng ta. Đây không phải là công việc nhanh và nó không thể được xong một mình. Dưới đây là những phụ nữ AAPI mà tiếp tục thúc đẩy phong trào của chúng tôi hàng ngày tại VAYLA và hơn nữa.

Hôm nay và luôn luôn chúng tôi tôn trọng sức mạnh đa dạng và sự kiên trì của những người phụ nữ AAPI, những người lớn của chúng tôi, và người “Queer” và ông bà của chúng tôi thường xuyên bị quên với công việc của chúng tôi. Chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh bởi những câu chuyện chưa kể của họ, được tiếp thêm sức mạnh bởi sự thật của chúng tôi, và bây giờ hơn bất cứ lúc nào—chúng tôi chọn lắng nghe và lên tiếng với Tình Yêu. Tình Yêu mà không thay đổi. Tình yêu mà xuất hiện với sự tò mò và sự nhẫn nại. 
Chúng tôi xin cộng đồng của chúng tôi tới chung vào tình người được chia sẻ của chúng tôi với trí tuệ từ bi.
Chúng ta sẽ giữ an toàn cho nhau.
Chúng ta phải giữ an toàn cho nhau.
Đây là cách chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước.
Tham gia với chúng tôi đây.

Cảm ơn quý vị đã trở thành một phần trong cuộc đi của chúng tôi và câu chuyện của VAYLA,

Jacqueline V. Thanh, MSW
Giám Dốc Diều Hành

Top